left
AiudOnline.ro
judetul alba, românia
  bine ai venit
pagina aiudenilor de pretutindeni
  home Home   contact Contact  
    
 
 
cautare rapida aiudeni
cauta Ai o legătură cu Aiudul? Înscrie-te acum în lista aiudenilor.
fotolix.ro
 
AiudOnline.ro / forumul aiudenilor de pretutindeni
 

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de contabil sef

discutii despre activitatile culturale aiudene

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de contabil sef

Mesajde ioan » Mie Mai 03, 2017 5:12 pm

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de contabil şef - modificare bibliografie

Având în vedere prevederile H.G. nr. 286 din 23 martie 2011, completata si modificata, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Centrul Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud organizează în data de 25 mai 2017 ora 1000 - proba scrisa, la sediul din str. Transilvaniei, nr. 35, concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante de contabil şef.
Poate participa la concursul pentru ocuparea acestui post persoana care îndeplineste următoarele conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru sus amintit:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

Condiţii specifice de participare:
- studii superioare de lungă durată/studii universitare de licență și masterat, în ştiinţe economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de contabil sef, minimum 3 ani;
- cunoştinţe în utilizarea soft-urilor specializate în domeniul contabilităţii instituţiilor publice, tehnica redactării computerizate a documentelor (Microsoft - Word, Excel) ;

Dosarul de concurs:
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la alin. 1 lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarul de concurs se va depune personal, la sediul instituţiei, până până cel târziu în data de 17.05.2017, ora 1500.

Bibliografia de concurs:
1. Legea nr. 82/1991 a contabilitatii - Republicata si Actualizata
2. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale actualizată
3. Ordonanța de urgență nr. 118 din 21 decembrie 2006 actualizata
4. Legea 185/2014 privind aprobarea OUG 68/2013 pentru modificarea si completarea OUG 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura
5. Ordinul nr. 1139/2015 privind modificarea si completarea ordinului ministrului finantelor nr. 923/2014 (republicat) pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu,
6. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale – ACTUALIZAT
7. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia
8. Ordinul nr. 2021/2013pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005
9. Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice cu modificarile si completarile ulterioare
10. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, actualizat 2016
11. Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv republicată si actualizată
12. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale republicată si actualizată
13. Hotărârea nr. 909 din 29 decembrie 1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicată cu modificarile si completarile ulterioare
14. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal actualizat 6 Feb 2017 prin OUG 9/2017.
15. Legea nr. 53/2003 Codul muncii , republicat, actualizat la zi și consolidat
16. Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitarã a personalului plãtit din fonduri publice actualizat 2017
17. Ordonanþa de urgenþã nr. 158/2005 privind concediile si indemnizaþiile de asigurãri sociale de sãnãtate actualizat 2017
18. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare
19. Ordinul MFP nr. 2634/2015 - privind documentele financiar contabile
20. ORDIN nr. 720 din 22 mai 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, actualizat,

Desfăşurarea concursului
Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă
c) interviul.

- Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la avizierul unității, cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită, după caz, de motivul respingerii, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi „admis” la etapa precedentă.
Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează:

- proba scrisă pentru verificarea cunoştinţelor teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.
Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări și/sau rezolvarea unui test-grilă.
Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul.
Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei şi, după caz, pe baza tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul postului pentru care se organizează concursul.
Proba scrisă se susţine de către candidaţii ale căror dosare sunt complete și au fost declarate „admise”.
Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate, cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.
După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu excepţia situaţiilor de urgenţă în care aceştia pot fi însoţiţi de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.
Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.
Comunicarea rezultatelor la proba scrisă se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins» afișat la avizierul unității, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
Orice candidat îşi poate consulta, la solicitarea sa, formularul de răspuns, după corectarea şi notarea acestuia, în prezenţa secretarului comisiei de concurs.
Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.
Pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;
Punctajele obţinute de fiecare dintre candidaţi şi menţiunea "admis" ori "respins" se afişează la sediul Centrului Cultural Liviu Rebreanu Aiud până la ora 14, oră la care se va afişa data şi ora susţinerii interviului.
Sunt declaraţi admisi la proba scrisa candidatii care au obtinut minimum 70 de puncte
- În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.
Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi „admişi” la proba scrisă.
Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:
a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
b) capacitatea de analiză şi sinteză;
c) motivaţia candidatului;
d) comportamentul în situaţiile de criză;
e) iniţiativă şi creativitate.
În vederea testării la proba interviu comisia poate stabili şi alte criterii de evaluare.
Pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte
Comunicarea rezultatelor la interviu se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins» prin afișare la avizierul unității, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte.
- Punctajul final reprezintă media aritmetică a punctajelor obţinute la fiecare dintre probele concursului.
Este declarat „admis” la concurs candidatul care a fost declarat „admis” la ambele probe de concurs şi a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pe același post .
Candidaţii care au promovat ambele probe de concurs, însă nu au obţinut punctajul final cel mai mare (dintre candidații care au concurat pe același post), precum şi cei care nu au promovat proba/probele de concurs sunt declaraţi „respins” la concurs.
La punctaje finale egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept, la sediul Centrului Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud str. Transilvaniei, nr. 35.
În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise sau a interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
Candidaţii pot contesta numai punctajele acordate pentru propriile lucrări întocmite/răspunsuri formulate în cadrul probelor de concurs.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afișare la avizierul unității, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la finalizarea perioadei de depunere a acestora.
Nota acordată după soluționarea contestaţiei rămâne definitivă.

Calendarul concursului
Nr. crt. Activităţi Data
1. Publicarea anunţului 03.05.2017
2. Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor 04.05.2017 – 17.05.2017 intre orele 9,00 - 14,00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 19.05.2017
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 22.05.2017
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 23.05.2017 pana la ora 13,00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 24.05.2017
7. Susţinerea probei scrise 25.05.2017 - ora 10,00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 25.05.2017
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 26.05.2017 pana la ora 13,00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 29.05.2017
11. Susţinerea interviului 30.05.2017 - ora 10,00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 30.05.2017
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 31.05.2017
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 06.06.2017
15. Afişarea rezultatului final al concursului 06.06.2017
16. Numire pe funcţie Maximum 20.06.2017


Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului Cultural “Liviu Rebreanu”, Aiud str. Transilvaniei, nr. 35, telefon: 0258 861703, e-mail: cultura@aiud-art.ro.http://www.aiud.ro/Stiri/Detalii.aspx?idc=116
Avatar utilizator
ioan
Membru Expert
Membru Expert
 
Mesaje: 900
Membru din: Sâm Dec 28, 2002 6:01 pm
Localitate: Aiud, Romania

Re: Concurs pentru ocuparea unui post vacant de contabil sef

Mesajde ioan » Joi Mai 25, 2017 11:41 pm

Avatar utilizator
ioan
Membru Expert
Membru Expert
 
Mesaje: 900
Membru din: Sâm Dec 28, 2002 6:01 pm
Localitate: Aiud, Romania

Re: Concurs pentru ocuparea unui post vacant de contabil sef

Mesajde ioan » Mie Mai 31, 2017 12:20 pm

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcției de contabil șef - Centrul Cultural ”Liviu Rebreanu”
Data publicarii: 25.05.2017

Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.
Numele şi prenumele candidatei
Punctajul probei scrise
Rezultatul probei scrise

1.
Tricu Teodora-Emilia
70,66
admis
Candidaţii declaraţi “admis”, vor susţine interviul în data de 30.05.2017, ora 1000, la sediul Primariei municipiului Aiud, in sala I.C.Bratianu.
Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute, poate formula contestaţie, până cel mult la data de 26.05.2017, ora 13.00, la sediul Centrului Cultural Liviu Rebreanu, str. Vasile Lucaciu, nr. 1, loc. Ciumbrud sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Dumitru Ana Andrea, referent, Compartiment Personal, financiar contabil şi achiziţii publice. Administraţie.
Avatar utilizator
ioan
Membru Expert
Membru Expert
 
Mesaje: 900
Membru din: Sâm Dec 28, 2002 6:01 pm
Localitate: Aiud, Romania

Re: Concurs pentru ocuparea unui post vacant de contabil sef

Mesajde ioan » Mie Mai 31, 2017 12:20 pm

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unui post vacant de contabil șef, in cadrul Centrului Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud - 30.05.2017 -
Data publicarii: 30.05.2017

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.
Numele şi prenumele candidatei
Punctajul interviului
Rezultatul interviului

1.
Tricu Teodora-Emilia
84.33
admis

Candidatul nemulţumit de rezultatele obţinute, poate formula contestaţie, până în data de 31.05.2017, ora 1200 la sediul Centrului Cultural „Liviu Rebreanu”, str. Vasile Lucaciu, nr. 1, loc. Ciumbrud, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Dumitru Ana Andrea.
i.h.
Avatar utilizator
ioan
Membru Expert
Membru Expert
 
Mesaje: 900
Membru din: Sâm Dec 28, 2002 6:01 pm
Localitate: Aiud, Romania

Re: Concurs pentru ocuparea unui post vacant de contabil sef

Mesajde ioan » Joi Iun 08, 2017 10:58 am

Rezultat final al concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de contabil șef
Data publicarii: 06.06.2017


Rezultat final la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unui post vacant de
contabil șef, in cadrul Centrului Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud - 25.05.2017 - proba scrisăNr.
crt.

CANDIDAT
Punctaj obţinut
Punctaj
Final

Rezultat
Final
Proba
Scrisă
Proba Interviu
1.
Tricu Teodora-Emilia
70,66
84.33
77,50
admis
Avatar utilizator
ioan
Membru Expert
Membru Expert
 
Mesaje: 900
Membru din: Sâm Dec 28, 2002 6:01 pm
Localitate: Aiud, Romania


Înapoi la Cultura in Aiud

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 1 vizitator

cron
top
right  
  img   img  
Powered by Robilix WEB
Valid XHTML 1.0 Transitional This document validates as CSS!
Copyright AiudOnline.ro © 5.0
:: 2002 - 2012 ::
   
Robilix WEB - Web Design & Identity  |  Foto Robert Lixandru  |  Fundatia "Inter-Art"  |  Centrul Cultural "L. Rebreanu" Aiud  |  Loteria vizelor  |  Rent a car  |